ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

www.lareunion.sk

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou s Andelom s.r.o., so sídlom Koniarekova 30, 917 01 Trnava, IČO: 50 829 831, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39963/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“), ku ktorému dochádza prostredníctvom webovej stánky www.lareunion.sk (ďalej ako „webová stránka“) alebo nadväzujúcich profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach.

 

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením GDPR – Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

 

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese Koniarekova 30, 917 01 Trnava alebo e-mailom na e-mailovú adresu gdpr@lareunion.sk. Prevádzkovateľ v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov neurčil zodpovednú osobu.

 

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ prostredníctvom webovej stránky alebo profilov na sociálnych sieťach priamo od Vás, v prípade ak mu ich samy poskytnete (a to prostredníctvom správy alebo iným automatizovaným spôsobom). Poskytnutie osobných údajov na všetky nižšie uvedené účely spracúvania je dobrovoľné, a nie zákonnou a/alebo zmluvou požiadavkou.

 

INFORMÁCIE K SPRACOVATEĽSKÝM OPERÁCIÁM (kategórie osobných údajov, účely spracúvania, právne základy a doby uchovávania)

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje výlučne v súlade so zásadou minimalizácie čo znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny a odôvodnený účel spracúvania potrebné. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, aj so stanoveným právnym základom a dobou uchovávania, na ktoré Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

 

 
Účel spracúvania Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených Prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, správ na sociálnych sieťach, e-mailovej komunikácie alebo telefonicky na zverejnené kontaktné údaje na webovej stránke (iných ako dopyty na služby Prevádzkovateľa od fyzickej osoby), vrátane vybavovania dopytov a požiadaviek právnických osôb
Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na doručené správy pre riadne vedenie obchodnej komunikácie, zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a získavanie novej klientely
Kategórie osobných údajov Meno, priezvisko, e-mailová adresa, tel. číslo, iné údaje uvedené v správe, v prípade fyzickej osoby konajúcej za právnickú osobou aj identifikačné údaje jej príslušnosti ku konkrétnej právnickej osobe a funkcia alebo pracovná pozícia v uvedenej právnickej osobe
Doba uchovávania 60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Účel spracúvania Vybavovanie dopytov fyzických osôb na služby Prevádzkovateľa doručených prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, e-mailovej komunikácie alebo telefonicky
Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané v rámci predzmluvných vzťahov (vykonávanie opatrení na základe žiadosti dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy)
Kategórie osobných údajov Meno, priezvisko, e-mailová adresa, tel. č., iné údaje uvedené v správe (pri FO – podnikateľovi miesto podnikania, IČO, DIČ, iné identifikačné údaje)
Doba uchovávania Do vybavenia dopytu (uzatvorenia príslušnej zmluvy alebo ukončenia predzmluvných vzťahov – najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prijatia dopytu, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy). Po uzatvorení zmluvy do uplynutia zákonných premlčacích lehôt na uplatnenie právnych nárokov zo zmluvy, najneskôr však do skončenia súdneho alebo iného konania týkajúceho sa nárokov z príslušnej zmluvy
Účel spracúvania Vyhotovovanie fotografií a dotknutých osôb a ich zverejňovanie na webovej stránke a na profile Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach pri jeho prezentačnej a obchodnej činnosti
Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby
Kategórie osobných údajov Fotografia
Doba uchovávania 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho dovolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
 
Účel spracúvania Realizácia výberového konania (zabezpečenie výberu nových zamestnancov)
Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy (realizácia predzmluvných vzťahov)
Kategórie osobných údajov Meno, priezvisko, e-mail, údaje o pracovných skúsenostiach, iné osobné údaje uvedené v životopise a / alebo motivačnom liste
Doba uchovávania Počas výberového konania, najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia životopisu a / alebo motivačného listu, ak nepríde k vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu
 
Účel spracúvania Zverejňovanie referencií klientov o spokojnosti so službami Prevádzkovateľa na webovej stránke Prevádzkovateľa pri jeho prezentačnej činnosti
Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby
Kategórie osobných údajov Meno a iný osobný údaj uvedený v referencii
Doba uchovávania 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
   
Účel spracúvania Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb
Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností
Kategórie osobných údajov Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti dotknutej osoby a sú nevyhnutné na jej vybavenie v zmysle príslušných právnych predpisov
Doba uchovávania Do vybavenia uplatnených práv v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia (maximálne 120 dní)
   
Účel spracúvania Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb
Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov
Kategórie osobných údajov Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti dotknutej osoby a sú nevyhnutné na jej vybavenie v zmysle príslušných právnych predpisov
Doba uchovávania 5 rokov nasledujúcich po dni, kedy bolo uplatnené právo alebo podaná žiadosť dotknutej osoby vybavená
   
Účel spracúvania Spracúvanie osobných údajov za účelom merania návštevnosti webovej stránky a jej používania a cielenie online reklamy Prevádzkovateľa (prostredníctvom súborov cookies)
Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby
Kategórie osobných údajov Údaje o aktivite na webovej stránke Prevádzkovateľa a o preferenciách v online prostredí, IP adresa používaného zariadenia, údaje o používanom webovom prehliadači, iné online charakteristiky a preferencie v závislosti od rozsahu udeleného súhlasu
Doba uchovávania 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

 

Za účelom zabezpečenia ochrany Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré má zdokumentované v internej dokumentácií, a to na organizačnej, ako aj technickej úrovni.

 

Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

 

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní ako aj orgánom dozoru a dohľadu (napr. Úradu na ochranu osobných údajov v prípade výkonu kontroly) (tretie strany).

 

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

 

  • spoločnosť poskytujúca hostingové služby (vrátane mailhostingových služieb) a

 

  • spoločnosť poskytujúca služby správy webovej stránky a správy profilov na sociálnych sieťach (online marketingové služby).

 

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patria aj spoločnosti Google Ireland Limited a Meta Platforms Ireland, ktoré poskytujú analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi s ukladaním týchto súborov súhlas. Viac informácií ku cookies nájdete v časti webovej stránky týkajúcej sa používania súborov Cookies.

 

K príjemcom Vašich osobných údajov tiež patrí aj prevádzkovateľ sociálnych sietí Facebook a Instagram  (spoločnosť Meta Platforms Ireland), v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach alebo ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vašej fotografie na profile Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach.

 

Uvedené spoločnosti vystupujú pri spracúvaní osobných údajov v postavení spoločného prevádzkovateľa s Prevádzkovateľom a spracúvanie osobných údajov sa v tomto prípade riadi dohodou spoločných prevádzkovateľov v zmysle čl. 26 Nariadenia, v zmysle ktorej je kontaktným miestom pre vybavovanie Vašich žiadostí týkajúcich sa spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ.

 

PRENOS do tretích krajín a medzinárodných organizácií

 

Pri využívaní analytických a marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa a v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach alebo ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vašej fotografie na sociálnej sieti, môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnostiam Meta Platforms, Inc. a Google, LLC.

 

Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedených služieb, a tiež prostredníctvom dodatočných záruk prenosu, ktoré poskytovatelia uvedených služieb prijímajú. K prenosu môže prichádzať iba výnimočne, a to na základe príslušných právnych predpisov platných v uvedenej tretej krajine (USA), ktoré sa vzťahujú na uvedených poskytovateľov služieb (FISA).

 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

 

Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 

Právo na prístup – Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 

 

Právo na opravu – Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

 

PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov. Právo na prenosnosť údajov – Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

 

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Právo na obmedzenie spracúvania – Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate. Právo podať sťažnosť alebo podnet – V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

 

Vaše práva uvedené v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v úvode tohto dokumentu.

 

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám Prevádzkovateľ poskytne bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

 

SOCIÁLNE SIETE A ODKAZY NA INÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

 

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na webovej stránke Prevádzkovateľa odkazy na rôzne sociálne siete, ako je napr. Facebook alebo Instagram. Prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že po kliknutí na doplnok na internetovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete, okrem prípadov, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti alebo ak udelíte súhlas so zverejnením Vašej fotografie na sociálnych sieťach (v takom prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov riadi aj týmito Zásadami a Vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s informáciami uvedenými vyššie).

 

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľom sociálnych sietí nájdete na nasledujúcich odkazoch: (i) Facebook a (ii) Instagram.

 

Platnosť

 

Tieto Zásady sú platné a účinné od 01.10.2022. Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred oboznámi.